Alexa

photo Evgeniy Kuznetsov www.EvgeniyMim.com
fashion styling and location Yulia Nazarova
make up and hair Taisiya Shuiskaya
model Alexa (Al models)
Collapse )